طبیعت، سفر، کتابخوانی، نجوم، فلسفه، روانشناسی را دوست دارم.