باور کن

این جا هوا همیشه تاریک است باور کن

این جا زمین، زمان خاکستریست باور کن

این جا غروب به یاد ماندنی تر است باور کن

این جا دریا و آسمان طوفانیست باور کن

این جا تنهایی دوست داشتنی تر است باور کن

این جا افسردگی برای ما عادت است باور کن

این جا آزادی قبل از بیان است باور کن

این جا افسانه ها خواندنی تر است باور کن

این جا دین فقط احکام است باور کن

این جا طلاق ها عاطفی ست باور کن

این جا نخبه هم فراری ست باور کن

این جا مرگ آرزوی جوان است باور کن

این جا زباله ها را گشتن شغل است باور کن

این جا اختلاس برای آنان حق است باور کن

این جا دیدن تار مویی حرام است باور کن

این جا دروغ و تهمت حلال است باور کن

این جا سیل و زلزله هم تقصیر دشمن است باور کن

این جا همیشه گذشته ها بهتر است باور کن

این جا طاعون و کوری فراوان است باور کن

این جا سرزمین مسلمانان است باور کن