mahdi.ataiyan این افراد را دنبال می‌کند:

از مرض خود را متفاوت و مهم شمردن خلاص ...
گروه تحلیلگری عظیم داده و کسب و کار www.bdbanalytics.ir
نوشته‌های من در ویرگول؛ برای ورود به این صفحه تخیل خود را فعال کنید. نویسنده، سوپرمام