دانستن و ندانستن!

دانایی و نادانی
دانایی و نادانی

در گرداب نادانی

نادان : انسانی که هیچ نمیداند و خودش را علامه دهر میداند ، همیشه کور و کر و لال است و فقط فرصت سوزی میکند و حسرت برای خود انباشته مینماید.

در جستجو دانش

دانا : انسانی که با آگاهی از نداستن هایش در جستجوی دانش است ، همیشه فرصت ساز و پیروز است.