قله ها و دره های زندگی!

قله ها و در های زندگی
قله ها و در های زندگی

هر اتفاق خوبی در زندگی افراد نتیجه کارهایی است که در (دره های) زندگی کرده اند، در حالی که هر اتفاق بدی در زندگی آن ها پیامد کارهای است که در (قله های) زندگی کرده اند.

برگرفته از "قله ها و دره ها" از اسپنسر جانسون

قله یعنی وقتی اوضاع حسابی روبه راه باشد

دره یعنی وقتی اوضاع حسابی قاراشمیش باشد.