اولین کارآفرین خانواده، عاشق محصول، مالک چند استارت آپ نچندان پخته ولی نچندان بد، عاشق حوزه گردشگری و فعال در زمینه حمل و نقل آنلاین! هر از گاهی درس، دکتری مدیریت فناوری!