دانشجوی دکترای کارآفرینی گرایش کسب و کار جدید ، مدیر سابق شتابدهنده سریر، مدیرعامل هاب همراه اول اصفهان، هم بنیانگذار رسانه اکوسیستم، رئیس هئیت مدیره استارتاپ دنگی، مشاور استارتاپ استودیو نکسترا