فرهاد نسل ما

بیست و اندی سال پیش که ما بچه کنکوری بودیم مافیای کنکور چند سالی بود که راه افتاده بود و قلم چی و آیندگان و ... بازار کلاسها و کتابهای کمک آموزشی را در دست داشتند.
کتابهای اندیشه سازان اما چیز دیگری بود؛ نه کتاب سازی بود و نه صرفا جمع آوری تستهای سالهای قبل. دکتر فرهاد میثمی توانسته بود تیم شگفت انگیزی از بهترین و متفاوت ترین مدرسان کنکور تشکیل دهد. افرادی چون شهاب اناری و یا دکتر هامون سبطی که کتابهایشان نظیر نداشت. کتاب زیست خود میثمی بهترین کتاب بازار بود.
کتابهای اندیشه سازان فقط کتاب کنکور نبود، مثل همه کتابهای خوب با درونمان حرف می زد و آینده می ساخت. مقدمه های دکتر میثمی بر هریک از کتابها متن هایی بی نظیر بود که انگیزه و امید به زندگی را در ما زنده کرد. متن هایی که مسیرمان را روشن می کرد و سلوک فردی مان را تغییر می داد. مقدمه هایش درباره ماراتن امید بود، درباره مرگ، درباره ایمان به تلاش کردن فارغ از نتیجه و درباره خویشتن ارزشمند مان و... کدام کتاب کنکوری را سراغ داشتیم که به ما جهان بینی بدهد؟
به معنای واقعی معلم بود و بدون ادعا و شعار نسلی را پرورش داد. هرجای دیگر دنیا بجز این خراب شده اگر بود، قدر می دید و بر صدر می نشست. اما براو چه رفت؟
سال ۱۳۸۴ با پایان دولت اصلاحات موسسه را در اوج تعطیل کرد تا به کارهای علمی و مدنی بپردازد. به فعالیت مدنی پرداخت و شد مروج عدم خشونت. از آنها شد که کنش سیاسی را با باورهای اخلاقی خود یکی می کنند و زندگی فردی را جدا از زندگی سیاسی نمی دانند...
در مرداد ماه ۱۳۹۷ بخاطر حمایت از جنبش نه به حجاب اجباری بازداشت و زندانی شد و چندین بار اعتصاب غذا کرد و...
حالا امیدوارم فرهاد نسل ما ازین مهلکه به سلامت رها شود و بازهم معلم ما باشد... دارم فکر می کنم که چند نسل باید بگذرد تا سرمایه هایی چون فرهاد میثمی بوجود بیایند؟ کدام سرزمین با نخبگانش چنین جفا می کند؟