من کی هستم؟

من کی هستم؟
پروفایلم جا نداشت بیشتر راجع به خودم توضیح بدم، این شد که تصمیم گرفتم...