چطور با استفاده از Node.js و فندق، یک بات تلگرام بسازیم؟

چطور با استفاده از Node.js و فندق، یک بات تلگرام بسازیم؟
در این مطلب میخوایم بات تلگرام نوشته شده با Node.js رو داکرایز و روی ف...