معمولی ها (برداشت کوچکی از کتاب این راهش نیست)


برای یک فنجان قهوه عنوانی لازم نیست!
برای یک فنجان قهوه عنوانی لازم نیست!

بالاخره میروی و مشغول کاری میشوی

زندگیت آغاز میشود، صبر داشته باش

خودت را با یکی دو درصد موفق ترین ها و داراترین ها و زیباترین ها مقایسه نکن...

خودت باش

نه جزو بهترین ها و نه از بدترین ها

یکی از اعضای خوبِ معمولی ها

معمولی ها دوست داشتنی ترند

واقعی ترند

زنده ترند...

شاید هیچ وقت بنظر نرسد که دنیا به میل آنها حرکت میکند

اما معمولی ها در اصل همان ها هستند که زندگی را ادامه میدهند

سخت و آسان

شاد و غمگین

گوشه تیزی ندارند که به زندگی گیر کند

همانقدر از باران لذت میبرند که از آسمان صاف

همانقدر از آدمها که از تنهایی

شاید هم نام درستشان معمولی نیست

آنها کسانید که معمای زندگی را به خوبی پاسخ دادند و خودشان را به جای هیچ کس دیگری به تو قالب نکردند

میدانم سخت است که بتوانی خودت باشی

احتمالا جواب این را نمیدانی که اصلا تو چه کسی هستی…

پس تا زمانی که بفهمی، فقط معمولی باش

یادت نرود

معمولی ها دوست داشتنی ترند!