نشانه‌ها را دنبال کنید: بهشت و تایم‌لاین جهان

پاسخ درست نصف سوال‌هایتان از بهشت و خداوند در همین نوشته آمده‌است. شما را به خواندن این نوشته کوتاه دعوت می‌کنم.

بهشت

در بهشت دو انسان وجود داشت و خداوند برای خلق آنها به خود تبریک گفت. آن دو انسان بین نفس و امر آفریدگارشان یکی را انتخاب کردند. آنها مختار بودند و انتخابی کردند که منجر به رانده‌شدن از بهشت و زندگی در زمین شد.

ما کافر و جهنمی نیستیم که به وجود خداوند شک می‌کنیم. فقط دو انسان از وجود خدا و بهشت آگاه بودند حتی نخستین فرزندان آنها هم نسبت به وجود خداوند و بهشت دیدی نداشتند؛ زیرا آنجا نبودند و کاملاً زمینی به دنیا آمدند.

تایم‌لاین جهان

محمد آخرین پیامبر خداوند بود و بعد از او پیامبری به زمین فرستاده نشد؛ زیرا جهان در مرحله‌ای از تکامل و رشد بود که بدون وجود پیامبر هم نشانه‌های خداوند قابل تشخیص بودند.

سخن نویسنده

دیدگاه‌هایی چون «دمیده‌شدن روح پروردگار در ما» و «عالم ذر» غلط هستند.