✌تلگرام را خدا آزاد کرد✌

"خوانندگان عزیز توجه فرمایید

خوانندگان عزیز توجه فرمایید

تلگرام، شهر چت، آزاد شد"


ممد بیدار شو ببينی نت آزاد گشته
تلگرام آخر بی فیلتر گشته
ممد بیدار شو ببينی نت آزاد گشته
تلگرام آخر بی فیلتر گشته

شوری شد برپا... حمله کردیم ما
سوی کانالها و گروه ها

ممد بیدار شو ببينی نت آزاد گشته
تلگرام آخر بی فیلتر گشته
ممد بیدار شو ببينی نت آزاد گشته
تلگرام آخر بی فیلتر گشته

شوری شد برپا... حمله کردیم ما
سوی کانالها و گروه ها

اي خرس خوابالو پاشو
اشكي از شادی
هم چو من بفشان ... روز آزادی

خیز و از حالا... تلگرامت را
با عکس و وویس ها ... آبـياری كن

#ژاژخا_کبیر #محمدقدیمی