سقف را بر دارید


كيست انكار تواند كردن

عشق كوتاه ترين فاصله تا آدم نيست؟!

آدمی بودن و بالیدن و اثبات خدايی خداست

آدمی حاصل روييدن گلهای گـــِـــلی

در بيابان چرايی خداست

آدمی، آه و دمی كوته و گاها زيباست

آدمی؛ آدميّت به توان حواست

كاش روزی برسد

ميوه نو رس بالندگی آدم را

بتوان قيمت يك شاخه خشكيده پاييز خريد

و به هر شبپره آموخت كه همچون خورشيد

می تواند گره از مشكل تاريكی هر كودك جا مانده شب، باز كند

و بدون ترديد

مي توان رويش گلهای خوش ايمان را

گوشه كلبه نمناك شمالی ها ديد

آی آدمها !!!

سقف را برداريد

پای هفت سين بلوغ

جای باران، خاليست ...#محمدقدیمی