از خودتون موقع خواب فیلم نگیرید

دیشب تصمیم گرفتم بالاخره از خودم موقع خواب فیلم بگیرم. دوربین رو بالای تخت تنظیم کردم، دکمه شروع رو زدم و دراز کشیدم تا خوابم برد. فرداش که از خواب پاشدم رفتم سراغ فیلم ضبط شده رو دور تند:

حدود چهار ساعت حرکت خاصی نداشتم و میانگین هر پنج دقیقه یه بار یه تکونی می خوردم و پتو رو صاف میکردم.، یادم نمیاد اصلا بیدار شده باشم وسط خواب، مثل روزای دیگه یه خواب خوب و سنگین داشتم. ولی با جلو رفتن فیلم اتفاق عجیبی افتاد:

"طرفای سه و نیم صبح پتو رو زدم کنار و چمباتمه زده حدود نیم ساعت به دوربین زل زدم، بعد پا شدم و از کادر دوربین رفتم بیرون."

از اینجای فیلم دیگه نگرانیم شروع شد، جدی هیچی یادم نمیومد. بقیه فیلم رو با تپش قلب دنبال می کردم "حدود سه ساعت خبری ازم نبود. هوا دیگه روشن شده بود و نور خورشید رو تشک سفید تخت افتاده بود. بالاخره برگشتم.یه جسم تیز تو دستم دیده می شد."

سکته رو زدم یعنی چی کار کرده بودم؟

"جسم نوک تیز رو با لباس زیرم پاک کردم و گذاشتم زیر تشک و باز گرفتم خوابیدم تا لحظه ای که بیدار شدم" و ... بقیش رو دیگه یادمه قاعدتا.

یه نگاه به لباس زیرم کردم لکه های خون بود روش. رفتم زیر تشک رو ببینم که صدای جیغ مامان بلند شد.