اگر رئیس جمهور کرونا بگیرد...

رئیس جمهور در جلسه ستاد مقابله با کرونا
رئیس جمهور در جلسه ستاد مقابله با کرونا


این روزها همۀ مردم با غول بی شاخ و دم کرونا دست و پنجه نرم می‌کنند. یک ویروس و تهدید جهانی که نه درمان قطعی برای آن وجود دارد و نه واکسن پیشگیرانه ای و بیش از 118 کشور جهان به آن آلوده شده است و سازمان بهداشت جهانی بعد از سال ها اعلام «گلوبال پاندمیک» یا همه گیری جهانی کرده است و جالب است که ایران با بیش از 10 هزار نفر مبتلای رسمی در رتبه سوم مواجهه با الهه ترس جهانی است.

با گسترش این ویروس در سطح کشور و شروع موج ابتلای مسئولین به این ویروس این سوال پیش می آید که اگر رئیس جمهور هم خدای ناکرده به این ویروس مبتلا و در نهایت قرنطینه شود کشور توسط چه کسی مدیریت می شود؟

در پاسخ به این سوال باید گفت که به استناد اصل یکصد و سی و یکم قانون اساسی، در صورت غیبت یا بیماری رئیس جمهور، معاون اول رئیس جمهور با موافقت رهبری، اختیارات و مسئولیت‌های وی را بر عهده می‌گیرد و شورایی متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه و معاون اول رئیس جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت 50 روز رئیس جمهور جدید انتخاب شود. در صورت فوت معاون اول و یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گردد و نیز در صورتی که رئس جمهور، معاون اول نداشته باشد، مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب می‌کند.


«اصل یکصدو سی ویکم

در صورت فوت، عزل، استعفاء، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رئیس‌جمهور یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رئیس‌جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده یا امور دیگری از این قبیل، معاون اول رئیس‌جمهور یا موافقت رهبری اختیارات و مسوولیتهای وی را بر عهده می‌گیرد و شورایی متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه و معاون اول رئیس‌جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رئیس‌جمهور جدید انتخاب شود، در صورت فوت معاون اول یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گردد و نیز در صورتی که رئیس‌جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب می‌کند.

اصل یکصدو سی و دوم

در مدتی که اختیارات و مسوولیتهای رئیس‌جمهور بر عهده معاون اول یا فرد دیگری است که به موجب اصل یکصد و سی و یکم منصوب می‌گردد، وزراء را نمی‌توان استیضاح کرد یا به آنان رأی عدم اعتماد داد و نیز نمی‌توان برای تجدید نظر در قانون اساسی یا امر همه‌پرسی اقدام نمود.»