مالکیت مادی و معنوی نرم‌افزار

امشب در سریال دل‌دار به یکی از چالش‌های مهم حقوقی استارتاپ‌ها اشاره و در آن خانمی مدعی شد که در نوشتن نرم‌افزار اپ مشارکت داشته و صاحب اپلیکیشن هم مدعی بود که این رابطه صرفاً همکاری بوده و خانم در مقابل این همکاری اجرت دریافت کرده است در نهایت خانم می‌خواهد از طریق مراجع قضایی احقاق حق نماید.

فارغ از ماجرای مذکور برای حل مشکلات با تیم فنی چه باید کرد؟

مهم‌ترین راه‌حل برای جلوگیری از بروز مشکلات با تیم فنی نگارش قرارداد مناسب است به طور مثال در مسئلهٔ مطرح شده اگر کارفرما (صاحب اپ) در قراردادهای تولید اپ به این نکته اشاره نماید که بر اساس مادهٔ ۶ قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزار «پدید آوردن نرم‌افزارها ممکن است ناشی از استخدام و یا قرارداد باشد و حقوق مادی مربوط‌ و حق تغییر و توسعه نرم‌افزار متعلق به استخدام کننده یا کارفرما است» دیگر اختلافی در این میان پیش نمی‌آید و برنامه‌نویس نمی‌توان‌ ادعایی در این باره داشته باشد.