در کشوری که صلح و سازش در میان نباشد از استقلال و هویت ملی خبری نیست

در کشوری که صلح و سازش در میان نباشد از استقلال و هویت ملی خبری نیست
هر کشور به شهروندانی نیاز دارد که نه‌تنها آمادهی تحمل و قبول تغییرات ب...