چهارده ساله هستم؛ دانش آموز، دوست‌دار نجوم، برنامه نویسی، کامپیوتر و دنبال تجربه‌های جدید هستم.