انعکاس من


دوست و دشمن در بیرون دیده میشوند، اما سرچشمه و منشا آن در درون خود است.

رودخانه زندگی در بیرون است، اما سرچشمه آن همواره در درون است.

من انعکاس خود را در هر کسی میبینم

من هر آنچه هستم، در دیگران بازتاب میابد

این قانون هستی است