ساخت و ساز..

انسان های بزرگ نه خود را گم میکنند و نه خود را پیدا میکنند آنها خود را می سازند....

............................................................................................................................................................................................................