مثال در مورد محاسبه مالیات حقوق در سال ۹۸

مثال در مورد محاسبه مالیات حقوق در سال ۹۸

در شرکت پارمیس ، دو نفر در بخش مالی کار می کنند که یکی از آنها ماهانه 18.000.000 ریال حقوق دریافت میکنید و دیگری 68.750.000 ریال در ماه حقوق می گیرند به ترتیب هر کدام از این افراد در ماه چقدر باید به دولت بپردازند؟

مالیات نفر اول که 18.000.000 ریال حقوق می گیرد:

مالیات حقوق سال ۹۸ این شخص در ماه صفر ریال است چون طبق مصوبه قانونی تمام افرادی که تا سقف 27.500.000 ریال ماهانه دستمزد دریافت می کنند از پرداخت این مبلغ معاف هستند.

مالیات نفر دوم که 68.750.000 ریال در ماه دریافتی دارد:

این فرد تا سه برابر مازاد معافیت، دستمزد دریافت می کند و میزان پرداختی آن به دولت به صورت زیر محاسبه می شود:

41.250.000=27.500.000 – 68.750.000

41.250.000 ریال رقم باقیمانده جزو گروه پایه اول محسوب شده و ده درصد حق دولت به آن تعلق می گیرد یعنی ماهانه مبلغ 4.125.000 ریال .