چطور وارد دنیای برنامه نویسی شدم؟

درسته که همین الان هم چیز زیادی از برنامه نویسی بلد نیستم، ولی هر سال...