برنامه شادکامی فوردایس

برنامه شادکامی فوردایس دارای 14 اصل می باشد.تمام اصول این برنامه از تکنیک های روان شناسی مثبت و شناختی رفتاری بهره برده است

اصول آموزش برنامه شادکامی فوردایس که شامل14اصل است

اصل اول:سرگرم و فعال بودن

ـ فعالیتهای معنادار

اصل دوم: گذراندن اوقات بیشتر در اجتماعات و فعالیتهای جمعی

اصل سوم:مولد بودن و انجام کارهای سودمند

اصل چهارم:برنامه ریزی و سازماندهی بهتر

اصل پنجم :دور کردن نگرانی ها

اصل هفتم:تفکر مثبت و خوش بینانه

اصل هشتم:زندگی در زمان حال

اصل نهم:پرورش شخصیت سالم

اصل دهم:پرورش شخصیت اجتماعی و برون گرا

اصل یازدهم:خود واقعی بودن

اصل دوازدهم:کنار گذاشتن مشکلات و احساسات منفی

اصل سیزدهم:ارتباط صمیمانه مهمترین منبع شادی است

اصل چهاردهم: اولویت دادن به شادی