سر آغاز شکوه

سراغاز شکوه زیبایی را باتو اغاز می کنم

سراغاز خنده ها ی کودکانه ام را با تو اغاز میکنم

در فکر های تو شب ها یم را بسر میرسانم

در خلوتم با تو راز و نیاز میکنم

در غمم از تو کمک میخواهم

ای همه ی همه چیز و کس

به تو پناه میارم....