لبخند ملیح خدا:)

شروع کردم به چرخیدن اینقدر خوشحال بودم که نمی دونستم باید چیکار کنم

انگار خدا دوباره از اون لبخندای ملیحشو تحویلم داده بود

فریاد زدم عاشششششششششششقتم:)

خدا یا در این پرواز ها

فراز ها نشیب ها به دادمان برس تا در همه شرایط لبخند تو را ببینیم:)