عضو هیات علمی گروه فناوری اطلاعات سلامت علوم پزشکی وارستگان، کارشناس ارشد و دکتری فناوری اطلاعات و مدیریت از دانشگاه فردوسی، مشاور، کوچ، پژوهشگر و مدرس در زمینه های مدیریت رفتاری و مدیریت دیجیتال