آیا می دانستید رعایت اخلاق حرفه ای به مشتریان بیشتر و سودآوری بالاتر منجر می شود

  • کسب و کاری که بر پایه اخلاقیات باشد، کسب و کار موفقی است. شواهد نشان داده است که کسب و کارهای منطبق با اصول اخلاقی به بهترین نتایج در حوزه کاری خود دست یافته اند.
  • دلیل این امر، این است که رعایت اخلاق حرفه ای، موجب وفاداری مشتریان قبلی و افزایش مشتریان جدید شده و این امر خود سبب رشد و توسعه کسب و کار می شود.
  • شاید دیده باشیم که برخی از کسب و کارهایی که اصول اخلاق حرفه ای را رعایت نمی کنند به موفقیت دست پیدا کرده اند. ولی باید توجه داشته باشیم که این موفقیت کوتاه مدت و زودگذر است و کسب و کاری که برنامه بلندمدتی دارد باید به اصول اخلاقی توجه کند