تنفس هوای سالم، حق مسلم ماست!

از زمان ایجاد تمدن و شهر نشینی و ایجاد صنایع مختلف شهری خصوصاً بعد از انقلاب صنعتی جامعه بشری با سرعتی غیر قابل وصف مرزهای دانش و صنعت را طی نمود.

ایجاد شهرها و تهدید حدود محیط زیست از ابعاد مختلف بعد از اندک زمانی توجه دانشمندان علوم انسانی و اجتماعی را به خود جلب نمود، حقوق محیط زیست نیز در راستای حفظ محیط زیست ایجاد و هدف خود را تعیین تکلیف برای احقاق حقوق بشریت در خصوص محیط زیست قرار داد. بعد ها این حقوق در گرایش حقوق شهروندی نیز مورد توجه قرار گرفت و به آن پرداخته شد.

حقوق محیط زیست و حقوق شهروندی در کشورهای توسعه یافته بسیار مترقی، در کشورهای در حال توسعه در حال بلوغ و در کشورهای توسعه نیافته مغفول مانده است، در هر حال یکی از گرایش‏های بسیار مهم در حفظ حقوق زیست تعیین تکالیف شهر نشینان و نهادهای دولتی و عمومی مرتبط با مدیریت شهری می‏باشد. که کم و بیش در تمامی کشورهای جهان به آن توجه می شود. در این خصوص و در یکی از مباحث زیرشاخه ای به مسئله حق تنفس هوای سالم نیز اشاره می‏شود.

تنفس هوای سالم حق تمام افراد بشر است، نگهداری این فضا نیز وظیفه و تکلیف همگانی است، که این تکلیف به چند بخش تقسیم می گردد:

۱- تکالیف مردم:
بی تردید حفظ محیط زیست تکلیف یکایک افراد بشری است زیرا که برای تداوم حیات سالم ما نیازمند محیط سالم نیز هستیم. امر به معروف و نهی از منکر نقشی بی بدیل را در این خصوص ایفا می‏نماید.
۲- تکالیف دولت:
وضع قوانین داخلی و نظارت بر حسن انجام آن، آموزش و آگاهی بخشی، فرهنگ سازی و نظارت بر صنایع خرد و کلان را می‏توان از وظایف مهم دولت بر شمرد.
۳- تکالیف نهاد های بین المللی:
انسجام بین المللی در خصوص تحقق اهداف محیط زیستی، تشکیل کمیسیون‏های تخصصی، وضع قوانین بین‏المللی، همکاری‏های دو و چند جانبه در حفظ و ارتقاء محیط زیست و تاسیس و الحاق به کنوانسیون های بین المللی و آموزش های بین المللی

متاسفانه به علت قوانین ضعیف، نبود بازوی اجرایی قوی، عدم آموزش سیستماتیک، فرهنگ ضعیف در خصوص حفظ و ارتقاء محیط زیست، نبود زیرساخت های لازم، ضعف در خدمات عمومی و البته عوامل خارج از کنترل، هوای تهران بیش از حد و بیش از اندازه آلوده شده است.

این آلودگی حق زندگی سالم شهروندان را تهدید نموده و تکالیف مردم و تصمیم گیرندگان را دو چندان می نماید. اقدامات سریع و دقیق دولتمردان، نهادهای عمومی و البته شهروندان می تواند نقش بسیار مهمی را در سالم سازی هوا و ارتقاء بهداشت عمومی بازی نماید.

باید توجه نمود در خصوص علم حقوق، یک اصل مهم و مبنایی وجود دارد و آن همکاری تمام اقشار و افراد است. که امید است در این خصوص نیز همه شهروندان تهرانی و مسئولین شهری با اقدامی هماهنگ و منسجم در خصوص انجام تکالیف حقوقی خود اقدام نمایند. انشاءالله