تولد یک شخصیت حقوقی

شخصیت‌های حقوقی نیز مانند شخصیت‌های حقیقی دارای تولد، زندگی و مرگ هستند، البته داشتن ژن خوب هم در آنها بی تأثیر نیست!

اما آنچه که باعث تولد یک شرکت می‌شود، وجود یک ایده خوب و مهم تر از آن وجود یک گروه عالی با فهم مشترک و توانایی‌های مشخص است.

هرچند ثبت شرکت هویت بخشیدن به اشخاص حقوقی است اما آنچه که بیشتر از هویت یک شرکت مهم است ماهیت آن است و آنچه در ماهیت مهم است عرض و رسم یا جوهر و ذات می‌باشد.

اینکه شخص حقوقی با چه مختصات و مشخصاتی ایجاد و برنامه و خطوط و حدود آن چیست مسائلی است که از باب مدیریت شرکت‌ها بسیار حائز اهمیت است، همان‌چیزی که ما آن‌را را با عنوان حاکمیت شرکتی می‌شناسیم.

حاکمیت شرکتی آنگونه که توسط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی [OECD] تعریف شده است، عبارت است از کلیه روش‌هایی که مطابق با آن یک سازمان کنترل و هدایت می‌شود، در حاکمیت شرکتی پیرامون حق و تکلیف افراد ذی‌نفع صحبت به میان آمده و فرآیندهای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری مشخص می‌گردد.

شاید بتوان گفت، مهمترین عواملی که می‌تواند یک تولد یا تاسیس موفق را در خصوص ایجاد شرکت‌ها در پی داشته باشد مشخص نمودن موارد ذیل برای شرکت داری است:

  • اطمینان حاصل کردن از وجود زیربنایی مستحکم برای اثر بخش نمودن مشارکت در قالب شرکت.
  • تعیین حق و تکلیف سهامداران و کارکردهای مالکیتی آنان.
  • مشخص نمودن سرمایه‌گذاران، بازارهای پیش‌رو و واسطه‌ها.
  • نقش ذی‌نفعان در مدیریت و راهبری شرکت.
  • شفافیت اطلاعات.
  • تعیین مسئولیت‌های اعضای هیات مدیره و مدیرعامل.

پس از مشخص نمودن موارد بالا نظم بخشی جلسات، ثبت و ضبط صورتجلسات و تعیین دستورجلسات آتی می‌تواند نقش تعیین کننده‌ای را در خصوص راهبری شرکت تازه تاسیس بازی نماید.

باید توجه داشت شرکت تازه متولد شده همانند فرد تازه متولد شده نیازمند توجهات بی‌شمار و مکرر است تا زمانی که بتواند به لحاظ سیستمی امور را ممیزی نموده و به صورت خودگردان اداره گردد.