یک حقوق‌خوان، معلم و نویسنده پست‌های کوتاه و بلند


شعار مرگ بر آمریکا، نفی یک نوع تفکر و ایدئولوژی است

شعار مرگ بر آمریکا، نفی یک نوع تفکر و ایدئولوژی است
مبنای ایجاد حقوق در عرصه بین‌‏المللی ایجاد صلح و حفظ امنیت بین‌‏المللی...

حفظ حقوق مردم در گرو قرائت و تفسیر صحیح اندیشه های امام خمینی میسر است

حفظ حقوق مردم در گرو قرائت و تفسیر صحیح اندیشه های امام خمینی میسر است
یکی از گذاره های مهم جهت رسیدن به عدالت در یک جامعه توجه ویژه به نظریا...