ترجیح میدم یک کسب و کار بزرگ رو بسازم تا اینکه کارمند یک کسب و کار بزرگ باشم!