کتاب خوان تمام وقت، گرافیست و کد نویس پاره وقت، نویسنده چندوقت به چند، برونگرای بدبخت. mmhdishafiee.ir