کتاب نخوانید!

هرچه فکر میکنم نمیفهمم چرا بعضی ها کتاب میخوانند. نخوانید آقا ، نخوانید! کتاب به چه درد می خورد؟! کتاب فرهنگ و تمدن می آورد، که بیاورد! چه فایده. ما خودمان 7000 سال تمدن و فرهنگ داریم آنوقت کسانی که چهار هزار و خورده ای سال از ما عقب هستند می خواهند به ما فرهنگ و تمدن یاد بدهند؟؟ تازه برای محیط زیست هم ضرر دارد. سالانه چقدر درخت قطع می شود برای این کتاب ها! نخوانید آقا ، نخوانید! مگر ما در قرن ۲۱ نیستیم؟ کتاب به چه درد می خورد؟؟ مگر شبکه های اجتماعی چی کمتر دارند؟!

برای چه پولی که با هزار لیتر عرق! به دست می آوریم را بدهیم کتاب بخریم؟؟! با پولش می شود چندین بسته چیپس خرید و جلو تلویزیون لم داد و نوش جان کرد‌. تازه وقتمان را هم نمی گیرد!

-دیروز دوستم می پرسید: نیچه را می شناسی؟؟

گفتم : کی هست؟رئیس جمهور است یا وزیر یا ...

-گفت:هیچکدام. نویسنده است ، کتاب می نویسد. بعد هم یک عکس در آورد که اول فکر کردم جارو دستی است! و گفت این نیچه است!

گفتم خاک بر سرت! کتاب میخوانی که چه؟ چرا وقتت را هدر می دهی؟ کتاب آدم را از نادانی در می آورد. نخوان! برای چه می خوانی؟ اگر اینها را بخوانی، دیگر کیست که بتواند جلوی جمع تو را ضایع کند؟! مردک الاف بی کار!

-گفت: آخر نادر شاه گفته "ملتی که کتاب نخواند باید کل تاریخ را تجربه کند"

گفتم چون کسی نبود که بگوید : بیا! کتاب خواندی افتادی وسط سلسله افشاریه خوب شد؟ الان دهنت سرویس شد؟ راحتی؟ نمی خواندی ، از اول شروع می کردی. از اوایل سلسله هخامنشیان! خیلی هم خوب! اصلا میدانی چیست؟ اینها همش توطئه است. چرا باید کسی به نام نیچه که بی دین است از زرتشت بنویسد؟؟ مگر صادق هدایت خودش خیلی تیز بین بود که بوف کور می نوشت؟ یا مثلا داستایفسکی خیلی باهوش بود که یک ابله را مسخره می کرد؟ دیدی؟! همه اش توطئه است! کشور های اجنبی آمریکا و انگلیس... یه مشت کاغذ مسخره! اصلا چرا باید تجربه دیگران را بدانی؟! به من چه؟! به تو چه؟! اصلا اگر بچه تو کتاب بخواند، خوشت می آید؟! فکرش را هم نمی شود کرد . چرا باید یک بچه ی ۱۸ ساله به اندازه یک آدم ۳۰ ساله بفهمد؟ اگر بفهمد که، دیگر پدر و مادر چه کاره اند؟! باید چیزی بیشتر از آنها بدانیم ، یا نه؟! تازه شازده کوچولو مارا احمق هم فرض می کند! آخر مگر روباه هم حرف میزند؟! نخوانید آقا، نخوانید!!