سنگدل ...چگونه دلا سنگ شدن ؟؟

به نام خدای قلب ها ،کدوم قلب اخه ؟؟ راستش من یه قلب دارم بهتر بگم داشتم یه جور گفتم انگار بقیه دوتا قلب دارن ولی جدی گاهی میگم کاش خدا به جای دوتا کلیه دوتا قلب میداد که یکیش اگه شکست اون یکی کار کنه 🤭قلبمون یا همون دلمون که صورتش با سیلی سرخ میکنه خون گریه میکنه تنها توی تاریکی میشینه ... دلمون یه بغضی داره حالش خوب نیست نگرانشم خیلی ،الکی مثلا اخه دلی ندارم که نگران باشه 😂 خودم صداشو شنیدم مال خودم یا مادرم یا رفیقم یا پدرم یا برادرم یا ... عاره خیلیا رو شنیدم وقتی یه چیزی میبینیم وقتی یاد خاطره میفتیم وقتی اهنگی میشنویم محکم تالاپ تالاپ تلوپ تلوپ میکوبه تو سینمون میگ برو فقط برو دیدم که میگم ... دلامون هی میگیره چشمامون خودش مقصر میدونه همش گریه میکنه چه تقصیری دار چشمامون خب ، پیش میاد یهو یه چیزی میبینه یا گوشامون یه چیزی میشنوه قلبمون هم زود دردش میگیره ، اَه ، اخه قلب انقدر نازک نارنجی ؟ همش خودش میگیره چشامونم الکی شلوغش میکنن هی میگم تحویلش نگیرینا گوشمونم بدهکار نیست ای بابا انگار کنترل کل اعضا و جوارحمون از دست دادیم اخه دلی که صدبار اومممم شایدم دویست بار نههه اصن شاید هزار بار شکسته بدرد میخوره دیگه؟ والا هی خودشم میگیره واس ما شده شهراشوب پر از هرج و مرج شلوغ پلوغ و خلاصه اسمونش مثل تهران دودی و الوده و ... خلاصه رفتم دنبال جایگزین دیده بودم یه سریارو نه گریه میکنه نه ناراحت نه حتی خوشحال اوضاعشون خیلی حاد باشه دیگ فقط میخندن کلا بین خودمون بمونه منم این جوریم 😂میگم حالا رازشو والا راز خاصی هم ندار برش میداریم جاش سنگ میذاریم خوبه دیگه اصن نمیشکنه ، عاره باید عوضش کنین فکر کنم دلا همه چینی شدن و بی کیفیت دلم دلای قدیم 😂 از بس که میشکنن باید جاش سنگ بذاریم بهترین کار دیگ انوقت از این بگیر و نگیرا و بِشکَن بِشکَنا راحت میشیم والا🗿