جهالت مدرنی به اسم کارما

فکر کرده اند ما با اسمش مشکل داشتیم اسمش را گذاشتند "کارما" !!! اصلا چه فرقی دارد اسمش چه چیز باشد؟! اسمش باشد اسلام، بودیسم، مسیحیت یا حتی یکی از همین کلمات فرنگی که بر سر هرچیزی بیاید آن چیز را برای ما شرقی ها تبدیل به چیز درست و حسابی ای می کند. ما با اسمش مشکل نداریم، ما با پایه و اساسش مشکل داریم، ما با این بی پایگی و بی اساسی مشکل داریم.

شما بنویسید "کارما" ولی من می خوانم جهالت مدرن.

حهالتی که نابود نمی شود بلکه از چیزی به چیز دیگر تغییر می کند.