در ردِ ادیان

فکر می کنید چند دین در جهان وجود دارد؟

از بینِ این ادیان کدام دین خود را حق نمی داند و می گوید چیزهایی که من می گویم اشتباه است؟

از بینِ این ادیان کدام دین به پیروانِ خود می گوید بدونِ هیچ دلیلی و هِرتکی من را بپذیرید؟

کدام دین باگ های (مشکلات، اشتباهات) دینِ رقیبِ خود را نمی داند؟

برای پیروانِ کدام دین مراسم های ادیانِ دیگر مسخره نیست؟

کدام دین معجزه ندارد؟

این شباهت هایی که بعضاً در داخلِ ادیان میبینیم (مثلِ قربانی کردن، منجی...) دلیلش چیست؟

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

اگر جوابِ این سوالات را نمی دانید و حتی به آن ها فکر هم نکرده اید پس از این زاد و ولدِ مسخره ای که فقط از سرِ خودخواهی است دست بکشید!! شاید با خودتان بگویید خود خواهی نیست، ولی باور کنید خود خواهی است. انسانی که خود نمی داند از کجا آمده است و قرار است به کجا برود ولی صرفاً بخاطرِ ترس تنهایی در پیریِ خود و کمی جذاب کردنِ زندگی یکنواخت و تکراریِ خود دست به زاد و ولد میزند به شدت خود خواه است.