در ردِ کتاب های انگیزشی و موفقیت

لعنت به این آدم هایی که درسِ موفقیت می دهند.

لعنت به خودشان، سخنرانی هایشان، همایش هایشان و تک تکِ کتاب هایشان.

این کفتارها نقطه ضعفِ انسانِ افسرده، تنها و ناامیدِ مدرن را پیدا کرده اند و مدام آنهارا می دوشند. این ها بیشتر از هرکس می دانند انسانِ مدرن تا چه حد ناتوان است و برای فرار از این نکبتِ زندگی اش نگاه به چه کوچه و پس کوچه هایی که نمی اندازد و به امیدِ نجات به چه ریسمان هایِ پوسیده ای که چنگ نمیزند. این کفتارها کت شلواری به تن می کنند، لبخندی می زنند و عکسش را رویِ کتابی با تیتری به زیباییِ "موفقیت دمِ درِ خانه ی شما نشسته است، بلندشو درو باز کن تا بپره تو بغلت" چاپ می کنند و آن را به آدم ها می فروشند.