خشونت اعتراضات


از اتفاقات و حوادث اعتراضات حدود بیش از یک ماه می گذرد اتفاقاتی که در شکل غیر قابل پیش بینی بود و به گونه ای این اعتراضات به وجود آمد که کسی مسلما نتوانسته بود سرعت شکل گیری و فراگیری آن را پیش بینی کند.

در حدود یک ماهی که از این حوادث می گذرد متفکران و تحلیل گران بسیاری برای این اتفاقات علل محتلفی و راه حل هایی را نیز برای رفع آن ارائه کرده اند.در بعد علل های ذکر شده به طور جزیی گستردگی بسیاری بیان گردیده است اما به طور کلی علت اصلی و بنیادی که می توان گفت احساس ناامیدی و نارضایتی از وضع موجود است

در گزارشی که وزارت کشور از این اتفاقات منتشر کرده است بازه سنی اکثر شرکت کنندگان زیر 35 سال بوده اند باتوجه به اینکه میانگین جمعیتی کشور حدود 32 سال است و نیمی از جمعیت کشور در بازه سنی زیر 32 سال قرار دارند درنتیجه این بازه سنی با توجه به میزان جمعیت و نوع نیاز آن ها باید بسیار مورد توجه قرار گیرد.

این افراد معترض که در نسل جوان قرار میگیرند به دنبال نیاز های منطقی و اولیه و بنیادی خود از جامعه و حکومت بودند.پس صورت اعتراض نشان دهنده این است که خواسته های آن ها تحقق پیدا نکرده است

اگر از منظری دیگر نیز به آن توجه کنیم مسئله شکل و نوع رفتاری است که معترضان انجام دادند شکل سریع و همراه با خشونت این جریانات بود.

این که چگونه یک اعتراضی که تا به حال نمونه ای از آن به این شکل در مدت بعد از انقلاب نبوده است شمایلی خشونت آمیزی به خود می گیرد در خور توجه است شاید بتوان با نگاه به ترکیب جمعیتی و سنی و جغرافیایی پاسخی اقتصادنگر داد اما نباید به صرف نگاه به جغرافیای معترضین و سن و تحصیلات آن ها این پاسخ را کامل دانست و به موارد دیگرنیاندیشید.

باتوجه به گزارش پزشکی قانونی در سال 93 میزان مراجعات به آن سازمان که فقط موارد نزاع های جرحی است حدود 6 درگیری در هر 5 دقیقه درکشور است و اگر به آمار های سال های گذشته نگاه کنیم و مقایسه کنیم آمار بیانگر افزایش میزان خشونت در جامعه است.

خشونت به دو قسم است مستقیم و غیر مستقیم.خشونت مستقیم به طور آشکار می توان دید ولی در نوع غیر مستقیم به صورت آشکار پیدا نیست اما اثرات آن را میتوان احساس کرد

این خشونت نیزدر این اعتراضات رخ نمایید خشونت باعث آثار زیانباری به همه جامعه میگردد و سبب ایجاد ناامنی و عدم آرامش که یکی از اصلی ترین و پایه ای ترین نیاز های جامعه و مردم است می شود. این نکته را نیز باید درنظر گرفت که وجه خشونت در هر اعتراضی وجود دارد اما اینکه در یک اعتراضی قالب اولیه شکل خشونت آمیز به خود میگیرد نیاز به توجه دارد

اعتراضات اخیر را نیز ارزیابی کنیم این مورد را نیز به طور ملموس تر درمی یابیم که خشونت چه آثار زیانباری به دنبال دارد به طور تحلیلی و دقیق باید به ابعاد این مسائل نگریست.

به طور خلاصه با ارزیابی این وقایع به این می رسیم که عدم حل مشکلات عظیم مردم و کشور و عمل نکردن به وعده ها و گسترش فساد باعث نارضایتی مردم میگردد و درپی عدم حل آن ها انتقاد نسبت به حال شکل می گیرد و در ادامه آن اوضاع، نا امیدی نسبت به آینده وضع موجود ایجاد می شود و درنهایت اعتراضاتی به وجود می آید

در کنار این مسائل باید به ابعاد و ریشه های افزایش خشونت نیز پرداخت زیرا که افزایش خشونت هم از موارد اجتماعی جداپذیر نیست و تمام این مسائل را در یک نگاه کل نگر نه جز نگر دید و برای حل آن اقدامی صورت داد.