آیا ما ایرانیانِ امروز، متمدن هستیم؟

چند روز پیش که برای مأموریتی کاری به یکی از شهرهای کشورم رفته بودم، در زیر پل تاریخی، منظرۀ ناراحت‌کننده‌ای را دیدم: آجرهای قدیمی مُملو از کنده‌کاری، نوشته‌های یادگاری و...امثالهم.

هر چه فکر کردم که کجای دنیا مردمش اینطور با آثار تاریخیشان برخورد می‌کنند، عقلم به جایی نرسید. پیرمردی که در آن نزدیک بود، انگار که متوجه شده باشد، لبخند تلخی زد و گفت: ان شالله 100سال آینده فرهنگ مردم هم درست می‌شود!

بله! طرز فکر اشتباهی بین مردم ما هست که می‌گویند ایران ۲۵۰۰سال تمدن دارد. اجازه بدهید دقیق‌تر این گزاره را اصلاح کنم: ما ۲۵۰۰سال تمدن نداریم، بلکه در ۲۵۰۰سال پیش متمدن بودیم؛ این دو جمله با هم خیلی فرق دارد. آیا اینطور نیست؟ آیا ما ایرانیانِ امروز، متمدن هستیم؟

تخریب آثار تاریخی
تخریب آثار تاریخی