روز وبلاگستان فارسی

امروز روز وبلاگستان فارسی است. خواستم مطلبی در این باره بنویسم اما جستجوهایی ساده، خیلی نکته‌های قابل تأملی داشت که ترجیح می‌دهم فقط به دو مورد آن اشاره کنم:

نگاه تبلیغی به سرویس‌های وبلاگ‌نویسی، یکی از آسیب‌های وبلاگستان فارسی است؛ مثال بارز در تأیید این مطلب، عکس زیر است!

روز وبلاگستان فارسی
روز وبلاگستان فارسی

وقتی مطالب یک ماه گذشتۀ اینترنت با موضوع "روز وبلاگستان فارسی" را جستجو کردم، متأسفانه مطالب تولیدی در این خصوص از انگشتان دست هم فراتر نرفت!

به بهانه روز وبلاگستان فارسی
به بهانه روز وبلاگستان فارسی

بعدی را شما اضافه نمایید!