و این اسلام عزیز...

شینید اوکانر مسلمان شد تا بار دیگر ببینیم اسلام عزیز، چگونه هر چند وقت یکبار با یک خبر، همه را مبهوت می‌کند و حقیقت نیز همانی است که او گفت: هر کسی که ادیان را مطالعه کند، نهایتا به دین اسلام می‌رسد.

خدا خوب می‌داند کجا و چگونه هدایت کند. امام حسین(ع) جهانی ماند تا به همه ثابت کند اسلام عزیز است و عزیز خواهد ماند. از خود بپرسیم برای این اسلام عزیز چه کرده‌ایم؟

شینید اوکانر
شینید اوکانر