ایران و FATF به زبان ساده

امروز داشتم سایت FATF را مرور می‌کردم که فارغ از جنجال‌های سیاسی و رسانه‌ای، ببینم این قضیه‌اش چیست که انقدر سروصدا کرده و بعضاً کشور را به دوقطب تقسیم کرده.

خبرهایش را مروری کردم و خلاصه نیم‌ساعتی چرخ خوردم، اما چیز دندان‌گیری ندیدم.

اما یک جای سایت خیلی عجیب و جالب بود و آن هم نقشۀ کشورهای دنیا از نگاه FATF بود: انگار فقط برای ایران عزیز ما چوب بلند کرده‌اند تا نابودش کنند! در کل این سایت و ظاهرش حس خوبی به من نداد؛ حالا خوب و بدش را هم کارشناسان و مسئولین و مدیران گرانقدر خودشان تصمیم بگیرند!

ایران و FATF به زبان ساده
ایران و FATF به زبان ساده