داکر در عمل :: گرفتن کمک از خط فرمان داکر

اگر چه در ادامه دستورات مختلف داکر را کاملا آموزش می‌دهیم ، اما ما می‌خواهیم جهت درک فرامین داکر از خود داکر بهره‌گیری کنیم و از فرمانی که دقیقا شرح می‌دهد که چگونه از داکر درون سیستم رایانه خودتان استفاده کنید. حالا ترمینال خود را باز کنید و در خط فرمان دستور زیر را واردکنید

#docker help

اجرای دستور بالا لیستی راجب دستورات پایه و کاربرد آنها ارائه می‌دهد.

خروجی اجرای فرمان
خروجی اجرای فرمان

اجرا فرمان فوق اطلاعات سطح بالایی به شما ارائه می‌دهد که در خیلی از موارد کافی به نظر نمی‌رسد، برای گرفتن اطلاعات با جزئیات بیشتر پس از دستور بالا ، فرمانی را که می‌خواهید پیرامون آن اطلاعات بیشتری داشته باشید را بیاورید مانند:

#docker help cp 
#docker cp help
خروجی فرمان
خروجی فرمان

هر دو دستور بالا معادل یکدیگر می‌باشند، حالا با وارد کردن این دستور به شما اطلاعات با جزئیات بیشتری را ارائه می‌کند.