وِی نامش امیرحسین است! او عادت دارد جهانش را روشن تر از آنچه که هست ببیند...