موفقیت،برتری،کمال

موفقیت،برتری،کمال
هیچ چیز از همه چیز برتر نیست.موفقیت از نظر من یک چیز نسبی است،مانند تم...