موفقیت،برتری،کمال

هیچ چیز از همه چیز برتر نیست.
هیچ چیز از همه چیز برتر نیست.

موفقیت از نظر من یک چیز نسبی است،مانند تمام هستی،مانند خنده.خنده نسبت به گریه برتری دارد و گریه به خنده هم نیز همینطور.موفقیت نسبت به ناکامی برتری دارد،همانطور که ناکامی نسبت به او برتری دارد.

من می توانم در هرچیزی موفق شوم حتی ناکامی و در هر موفقیتی هم می توانم ناکام شوم.

پس یک راه برای تمام موفقیت ها یکسان نیست زیرا در همه موفقیت ها نسبت به هم تناقضی وجود دارد.

من می توانم برای موفقیت در ریاضی،ریاضی بخوانم ولی برای موفقیت در فارسی این راه دارای ناسازگاری است.

هر انسانی موفق است،تمامی انسان های روی زمین،چه جنین باشد تا یک خردسال،چه نوجوان باشد تا یک کهنسال،چه بی سواد باشد تا یک تحصیلکرده ، چه چاق باشد تا یک بدنساز، همه اینها نسبت به یکدیگر برتری دارن. یک فرد چاق در چاقی نسبت به همه برتری دارد. یک جنین در جنینی نسبت به همه برتری دارد.و همه نیز نسبت به یک دیگر برتری دارند.

ولی شما یک راه حل را برای موفقیت پیشنهاد می دهید ،چون جامعه ی نادرست این دروغ را پذیرفته که فرد موفق فردی تحصیل کرده و خوش اندام است.

ولی موفقیت در کمال است.موفقیت در چیزی است که نسبت به چیزی برتری ندارد. شاید در فکر شما کمال یعنی برتری و والایی ، ولی کمال یعنی نسبت به چیزی برتری نداشتن، زیرا برتری داشتن نسبت چیزی باعث برتری داشتن همان چیز نسبت به خویش می شود ، و به همین دلیل است که موفقیت در کمال از همه برتر است زیرا نسبت به چیزی برتری ندارد بنابراین هیچ از او برتر نیست.

اما آن کمال چیست؟

کمال اگر بخواهیم براساس این نوشته ها بگوییم، یعنی هیچ چیز ولی همه چیز بودن. ما باید تبدیل به چیزی شویم که حتی هیچ چیز هم نیست و این از درک ما خارج است.

حتی خدا هم، چیزی است اما خدا از همه برتر نیست زیرا خدا یعنی همه چیز ، پس هیچ چیز از او برتر است.

پس ما باید برتر از خدا شویم تا چیزی شویم که هیچ چیز نیست.

ولی چیزی را که نمی توان درک کرد چگونه باید بدست اورد؟ این سوال مانند این است که بپرسیم بعد از مرگ چه می شود؟هیچ کس نمی توان گفت و فقط با بمیریم که جواب سوال را بفهمیم.

اما اگر جواب این سوال مرگ ، همین سوال باشد چی؟ ما نمی دانیم بعد از مرگ چه می شود.اما شاید مرگ همین راه رسیدن به کمال باشد.

این از ان فرضیه هایی است نه راه حل است نه طرز زندگی را تغییر می دهد.این نوشته ها قانون هستند که کسی نه می تواند ان را رد کند و یا تایید کند و فقط باید کمی ایمان داشت تا جواب سوالی که جوابی برایش نیست اشکار شود...