دانشجوی دانشگاه فرهنگیان.علوم اجتماعی (اقتصاد،جامعه شناسی) عکاس. من که چیزی نمی دونم لطف می کنی به منم میگی😀