زندگی خوب ...

هفته ی پیش وقتی یکی از دوستام +گفت:(آقا چطور یه زندگی خوب داشته باشیم؟.)

-جواب داد:(زندگی همون چیزی هست که در موردش فکر می کنیم.در واقع زندگی ما داخل مغز ما شکل می گیره.)

+چطور آقا؟؟

-خب ساده اس:(اگر زندگی خوبی ندارید بخاطر این است که ورودی خوبی ندارید،تفکر نیاز مند داده هست و خروجی داده هم احساسات.اگر زندگی خوبی نداری بدون داده هات سازنده نیست...)

خب دیدم حرفاش راسته.زندگی همون چیزی هست که خودمون می خوایم.اگه چیز های خوبی می خوایی به خوبی ها فکر کن...

مثبت اندیشی راه رسیدن به خوشبختی...