نامه ایی از دوست ...

بسم الله ارحمن الرحیم

روز ها و هفته ها،ماه ها می گذرند.نیمکت هایمان روزی به یاد می آورند،که دلشان برای رفاقت ما تنگ شود.

از دوست عزیز.......

پی نوشت:(با توجه به اینکه مدارس داره تعطیل می شه دوستم این رو برام نوشت.)